­
BUSHI KARATE & COMBAT SPORT

- Vedtægter for foreningen Bushi Helsinge

§ 1. Navn og beliggenhed:
Stk. 1. Foreningen fører navnet Bushi Karate & Combat Sport. Foreningen er beliggende i Gribskov kommune.

§ 2. Målsætning:
Stk. 1. Det er Bushi Karate & Combat Sport`s formål, at virke for udbredelsen af Karate-Do, herunder:
- At efterleve traditionel Karates grundlæggende regler for Dojo Kun og Niji Kun.
- At sørge for uddannelse og undervisning af Karate-Ka’er.
- At tilbyde karatetræning i såvel traditionel, som sportslig forstand.
- At samarbejde med foreninger med beslægtet målsætning.
- At afholde gradueringer.
- At informere offentligheden om Bushi Karate & Combat Sport`s gøremål og målsætning.
Stk. 2. Det sociale aspekt vægtes meget højt. Alle skal have mulighed for at udvikle deres sociale forståelse uanset alder, køn, oprindelse, samt evner til at begå sig sportsligt. Vi tilstræber, at medlemmerne deltager i det sociale liv der er i foreningen og at alle tager et medansvar for fællesskabet og de aktiviteter der foregår i foreningen.  

§ 3. Medlemskab af organisationer mv.:
Stk. 1. Bushi Karate & Combat Sport er medlem af Dansk Karate Forbund (DKarF) under Dansk Idrætsforbund (DIF), Shotokan Karate International Federation (SKIF), Wado International Karate Federation, samt evt. forbund der har relation til foreningens udbud af træning.

§ 4. Medlemmer:
Stk. 1. I foreningen kan optages aktive og passive medlemmer. Skulle det komme til bestyrelsens kendskab at en ansøger tidligere er straffet for vold, voldelig optræden eller anden legemskrænkelse, skal ansøgerens optagelse tages op af bestyrelsen.
Stk. 2. Foreningen kan optage medlemmer, som er fyldt 5 år. Børn i alderen 5 – 7 år kan optages såfremt de udviklingsmæssigt findes modne nok til at dyrke karate. Chefinstruktøren træffer beslutning i disse anliggender.
Stk. 3. Aktive medlemmer er personer, der aktivt træner karate i foreningen
Stk. 4. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 12 år og ikke er i kontingentrestance og som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder.
Stk. 5. Medlemmer under 18 år kan udøve deres stemmeret via forældre, eller værge. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 6. Passive medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlinger.
Stk. 7. Passivt medlemskab giver ret til at deltage i foreningen sociale arrangementer på lige fod med aktive medlemmer. Passivt medlemskab giver ingen ret til træning.
Stk. 8. Nuværende medlemmer samt personer som søger optagelse i foreningen kan, såfremt vægtige grunde taler herfor, pålægges at aflevere en straffeattest til bestyrelsen.

§ 5. Kontingent:
Stk. 1. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Betalingsfrist er 30.1 for første halvår og 30.8 for andet halvår.
Stk. 2. Kontingentet betales forud halvårligt og med bindende virkning for medlemmet. Mulighed for månedsvis betaling efter en skriftlig aftale.
Stk. 3. Husstande, hvor mindst 2 beboere er aktive medlemmer af foreningen, er berettiget til halvt kontingent for resterende familiemedlemmer på adressen.
Stk. 4. Passive medlemmer kan betale et reduceret kontingent.

§ 6. Generalforsamling:
Stk. 1. Ordinær generalforsamling indkaldes med 30 dages varsel af foreningens formand og offentliggøres på foreningens website, medlemmerne indkaldes pr. eMail. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, og alle afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte medlemmer.
Stk. 3. Der kan kun afgives stemme til generalforsamlingen ved personligt fremmøde.
Stk. 4. Afstemning skal, såfremt et medlem forlanger det, foretages skriftligt.
Stk. 5. Der skrives referat af generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 6. Dagsordenen til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1.  Valg af dirigent og referent.
2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4.  Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
5.  Fastsættelse af kontingent
6.  Behandling af indkomne forslag
7.  Valg af formand
8.  Valg af kasserer
9.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 2 suppleanter
11. Valg af revisor
12. Eventuelt
Stk. 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være udformet skriftlig og være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
Stk. 8. Forslag til eventuelle tillidsposter, skal være udformet skriftlig og være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling:
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring til bestyrelsen herom.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal varsles med mindst 14 dage.

§ 8. Bestyrelse:
Stk. 1. Foreningens administrative ledelse varetages af bestyrelsen.
Stk. 2. Formand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. To suppleanter, samt revisor vælges på den ordinære generalforsamling for en periode på et år ad gangen.
Stk. 3. Genvalg er tilladt.
Stk. 4. Efter generalforsamlingen afholdes et bestyrelsesmøde. På mødet fastlægges bestyrelsens roller og ansvarsfordeling, herunder posten som næstformand.
Stk. 5. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i en valgperiode, udpeger bestyrelsen en suppleant med funktionstid indtil første ordinære generalforsamling
Stk. 6. Bestyrelsen disponerer fuldt og helt over foreningens midler, og træffer alle beslutninger vedrørende foreningens administrative virksomhed.
Stk. 7. Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, dog minimum 6 gange årligt. Suppleanter kan deltage i møderne med taleret, men har ingen stemmeret.
Stk. 8. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med mindst 7 dages varsel. Dagsorden for mødet fremsendes til bestyrelsen senest 3 dage før det fastsatte mødetidspunkt.
Stk. 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer deltager i mødet.
Stk. 10. Ved lige antal bestyrelsesmedlemmer er formandens stemme udslagsgivende ved afstemninger i bestyrelsen.
Stk. 11. Der kan fraviges fra de i stk. 8 nævnte tidsfrister, hvis der er enighed om det i bestyrelsen.
Stk. 12. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der indhentes børneattest fra samtlige instruktører i foreningen. Bestyrelsen har tavshedspligt for så vidt angår indholdet af attesterne.
Stk. 13. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg bestående af medlemmer såvel som familiemedlemmer. Et udvalgsmedlem kan tillige være medlem af bestyrelsen. Udvalg kan have karakter af stående udvalg f.eks. socialt udvalg, eller de kan nedsættes til at forestå arbejde med særlige opgaver eller projekter i foreningen. Udvalgsmedlemmerne kan efter bestyrelsens beslutning tillægges møderet og taletid ved bestyrelsesmøder i det omfang spørgsmål, der er relevant for udvalgets virke eller resultater skal drøftes. Nedsættelse, ophør og møder i udvalg tages til referat.
Stk. 14. Bestyrelsen træffer beslutning om tildeling af æres medlemskab til medlemmer, der har ydet en længerevarende og særlig indsats til gavn for foreningen og dens medlemmer. Æres medlemskab er livsvarigt.

§ 9. Teknisk Udvalg:
Stk. 1. Teknisk udvalg (T.U.) sammensættes af foreningens Sensei og chefinstruktør Erling Vagn Marcussen. Chefinstruktøren er forpligtet til løbende at videreuddanne sig gennem bl.a. deltagelse på Dansk Karateforbunds, DIF og relevante instruktørkurser.
Stk. 2. Chefinstruktøren er daglig leder og øverste ansvarlige for tilrettelæggelsen af undervisning. Teknisk udvalg koordinerer træningen i foreningen og kan træffe beslutninger af teknisk og træningsmæssig karakter, herunder valg af undervisningspensum, udarbejdelse af undervisningsmateriale, samt koordinering af undervisningsprincipper, gradueringspensum og lignende. T.U. er det koordinerende udvalg for foreningens instruktører.
Stk. 3. Medlemmer i T.U. må gerne bestride andre poster i foreningen, herunder i bestyrelse, udvalg og lignende.
Stk. 4. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden og er ansvarlig for de beslutninger som udvalget træffer. Alle beslutninger tages til referat.
Stk. 5. Udvalget kan vælge at inddrage andre personer til møderne eller til udvalgsarbejde, hvis dette findes hensigtsmæssigt.
Stk. 6. Udvalget udvælger de elever, der skal repræsentere foreningen ved turneringer og andre arrangementer.
Stk. 7. Udvalget er ansvarlig for den karate tekniske del af alle foreningens aktiviteter.

§ 10. Regnskab:
Stk. 1. Kassereren skal føre regnskab efter de almindelige gældende regnskabsprincipper.
Stk. 2. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Kassereren skal inden 15. februar aflevere driftsregnskabet for foregående år til revision.
Stk. 3. Foreningens regnskab med påtegning fra revisor skal fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

§ 11. Tegningsret:
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
Stk. 2. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
Stk. 4. Der skrives referat over alle bestyrelsens møder og forhandlinger.

§ 12. Udmeldelse:
Stk. 1. Udmeldelse af Bushi Karate & Combat Sport kan kun ske skriftligt til et bestyrelsesmedlem, evt. pr eMail.
Stk. 2. Udmeldelsen har virkning fra den dag, hvor den skriftlige udmelding foretages.
Stk. 3. Spørgsmål om tilbagebetaling af kontingent eller dele heraf behandles af bestyrelsen.
Stk. 4. Når et medlem ikke har betalt sit kontingent inden for den fastsatte betalingsfrist, er medlemmet at betragte som udmeldt af foreningen.
Stk. 5. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan på ny optages som medlem i foreningen, før vedkommende korrekt har udredt sin tidligere kontingentrestance.

§ 13. Eksklusion:
Stk. 1. Skulle det komme til bestyrelsens kendskab at et medlem er blevet dømt for vold, voldelig adfærd eller anden form for legemskrænkelse kan medlemmet ekskluderes af foreningen. En eventuel eksklusion besluttes på det førstkommende bestyrelsesmøde.
Stk. 2. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter, ved brud på etikette, Code Of Conduct, ved voldelig optræden eller når særlige forhold giver anledning hertil.
Stk. 3. I sager om udelukkelse eller eksklusion er det bestyrelsen alene der kan iværksætte dette. Beslutning kræver dog, at der er enstemmighed blandt bestyrelsens medlemmer.
Stk. 4. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
Stk. 5. Teknisk Udvalg kan udelukke et medlem fra træning, såfremt medlemmets opførsel er af en sådan karakter, at den virker hæmmende eller demoraliserende på andre medlemmers karatemæssige udvikling. Bestyrelsen skal snarest orienteres herom.

§ 14. Vedtægtsændringer:
Stk. 1. Ændringer af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være udformet skriftlig og være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen jf. § 6 stk. 7.

§ 15. Foreningens opløsning:
Stk. 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 3. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Stk. 4. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 5. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, efter beslutning i §15 Stk. 4, skænkes til Dansk Karateforbund.

- Disse vedtægter er vedtaget og godkendt på ordinær generalforsamling d. 23. marts 2024 i Bushi Karate & Combat Sport og erstatter de tidligere vedtægter.

­