­
BUSHI KARATE & COMBAT SPORT

law- Beredskabsplan og adfærdspolitik i Bushi:

Beredskabspolitik og adfærdspolitik i forbindelse med seksuelle krænkelser af børn og unge i Bushi Karate & Combat Sport.

Mistanker om blufærdighedskrænkelse, pædofile overgreb eller andre seksuelle krænkelser er et meget følsomt og alvorligt område, også i en idrætsforening som vores. Det er en frygtelig tanke, at det kan været sket, og det kan have meget voldsomme konsekvenser at rejse en mistanke, som siden hen viser sig at være grundløs. Det er der for et område, der kræver ekstrem varsomhed.

Samtidig bør alle naturligvis bidrage til at forebygge seksuelle krænkelser mod børn og unge, også inden for idrætten. Pædofile har ingen særlige kendetegn. Derfor er der heller ingen tegn, som kan fortælle, at et barn sandsynligvis har været udsat for et seksuelt overgreb. Man er henvist til sin intuition og sin sunde fornuft, og også på dette område er opmærksomhed et nøgleord.

I Bushi Karate & Combat Sport er vi meget bevidste om problematikken om pædofili. Derfor har vi samlet os viden, materiale og litteratur om emnet og videregivet det til vores instruktører.

Bushi Karate & Combat Sport er meget bevidst om § 222-224 i straffeloven, som omhandler pædofili også den såkaldte ”Skolelærer paragraf” som bla. siger:

”Den som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse straffes med fængsel indtil 4 år.”

”Træner- og skolelærerparagraffen” er et populært udtryk for §§ 223 og 224 i straffeloven, der fortæller, at det er ulovligt at have samleje eller anden kønslig omgang med en person under 18 år, som man er betroet til i undervisning. Som træner, instruktør, leder eller lignende har man fået "betroet" de pågældende til undervisning. Det er altså ulovligt at have samleje eller andre former for seksuel omgang med en person under 18 år, som man er træner eller leder for. Det har ingen betydning for lovligheden, at partneren selv er villig eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær.

Et barn eller en ung, som er udsat for overgreb, vil ofte udsende en række signaler, som kan være med til at fortælle de voksne, som omgiver barnet, at der er noget galt. Problemet er dog, at signalerne også kan være tegn på helt andre ting, som har med barnet eller den unges udvikling at gøre – eller at barnet af andre årsager vantrives og/eller lider under omsorgssvigt. Her er Bushi Karate & Combat Sport, som forening, forpligtet til at anmelde eventuel vantrivsel og omsorgssvigt til de offentlige myndigheder.

Beredskabsplan:
Bestyrelsen har udarbejdet en beredskabsplan for, hvad der skal gøres, hvis der sker et overgreb eller opstår mistanke om overgreb eller unormale forhold i denne retning. Planen bygger i høj grad på DUF’s publikation, ”Børn er et fælles ansvar”.

Får et medlem, en forælder eller andre mistanke om et overgreb eller forhold, som man ikke føler, er almindelig etisk og moralsk optræden, bør der ske henvendelse til formanden eller kontaktpersonen. Formanden og kontaktpersonen vil tage den bekymrede persons observation og tanker meget alvorligt og udvise stor diskretion; husk, at det er en alvorlig anklage mod en person.

Foreningen vil altid lade to personer tale med den bekymrede, for at skabe størst mulig objektivitet omkring bekymringen og de forhold, der skal undersøges.
Diskretion er for os et vigtigt element, for at bekymringen kan løses på bedst mulig måde. Samtidigt har bestyrelsen tavshedspligt i sådanne sager.


Regler for samvær:
Bushi Karate & Combat Sport har opstillet et regelsæt, som fastsætter nogle forventninger til samværet og adfærden i foreningen, både for medlemmer, forældre, trænere og bestyrelse.

Alle kan til enhver tid henvende sig formanden og få nærmere oplysninger om vores viden, materiale og litteratur. Samtidig skal vi gøre opmærksom på, at vi er frivillige i foreningsarbejdet og ikke kan forventes at have ekspertise ud over den, vi har fået gennem organisationer m.v.

Det er vores håb, at alle – medlemmer, forældre, trænere og bestyrelse – vil være med til at skabe et fornuftigt forhold til emnet og derigennem skabe en tryghed ved at komme i vores foreninger.

I Bushi Karate & Combat Sport sætter vi derfor fokus på:
•    At sjofle kommentarer eller tilråb om hinandens kroppe ikke er tilladt.
•    At et nej er et nej – også i leg og under kamp.
•    At der er respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning.
•    At der altid er mindst to ledere/forældre med ved overnatninger.
•    At alle de ledere/forældre der har ansvar i forbindelse med rejser/overnatninger har indhentet pædofilierklæring .
•    At der ikke undervises enetimer, uden at en forælder er til stede.
•    At det ikke er enkelte, men hele holdet/gruppen, der kan besøge træneren.

Læs mere om forebyggelse:
- Du kan også læse om forebyggelse på http://www.dgi.dk/paedofili. Her findes desuden er oversigt over litteratur på området.
- På Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside: www.duf.dk under DUF i Danmark kan du læse publikationerne: ”Børn er et fælles ansvar”, ”Når legen går over stregen” og ”Sæt forebyggelse på dagsordenen”.
- Link til Website: "Når grænser brydes"

På vegne af bestyrelsen i Bushi Karate & Combat Sport (udarbejdet i 2008)

../Erling Marcussen (grundlægger, chefinstruktør, formand og børneinstruktør)

­